Виплату допомоги полякам, які приймають біженців, продовжено ще на 60 днів

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Ухвалений закон про допомогу українським біженцям визначає правила легалізації перебування, а також пакет пільг для громадян України. Пільги отримають також поляки, які приймають біженців з України. Нижче наведено правила, на підставі яких власники нерухомості зможуть отримати допомогу.

Поляки, а також люди, які мають польське громадянство та надали проживання та харчування громадянам України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з військовими діями, зможуть подати заявку на грошову допомогу.

Умови надання допомоги, максимальний розмір допомоги та умови продовження виплати допомоги зазначені у постанові Ради Міністрів. Форма заяви на отримання грошової допомоги також зазначена у постанові міністра внутрішніх справ та адміністрації.

Найважливіші питання та відповіді!

Хто має право на виплату?

Кожна особа, яка веде домашнє господарство та забезпечуватиме житлом та харчуванням громадян України (що прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з військовими діями), за його заявою.

Коли не належить виплата?

Грошова допомога не виплачується, якщо:

- допомога вже виплачена за зазначений період

- отримали додаткову винагороду від біженців, у тому числі за оренду

- умови проживання та харчування створюють небезпеку для життя або здоров'я людини

- заява про надання пільги не відповідала дійсності

На який час?

Пільга надається на період фактичного надання житла та харчування громадянам України, але не більше ніж 60 днів. Термін виплати допомоги може бути продовжено у особливо обґрунтованих випадках за згодою воєводи.

Віце-керівник міністерства внутрішніх справ Павло Шефернакер заявив, що уряд ухвалив рішення продовжити виплати ще на 60 днів. Це пов'язано з тим, що заяв було подано вдвічі менше, ніж очікувалося.

Яка сума виплати?

Розмір грошової допомоги становить 40 злотих на особу на день.

Де та як подати заявку?

Заявки на грошову допомогу можна буде подати до Краківського центру пільг за адресою ul. Stachowicza 18, а також os. Zgody 2, з понеділка по п'ятницю в робочі години з 7.40 до 15.00.

Також заявку можна подати в електронному вигляді на порталі e-PUAP або надіславши поштою на адресу:

Krakowskie Centrum Świadczeń

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

____________________________________________

Выплата пособий полякам, принимающим беженцев продлено ещё на 60 дней

Принятый закон о помощи украинским беженцам определяет правила легализации пребывания, а также пакет льгот для граждан Украины. Льготы получат также и поляки, принимающие беженцев из Украины. Ниже приведены правила, на основании которых владельцы недвижимости смогут получить пособия.

Поляки, а также люди, имеющие польское гражданство, которые предоставили проживание и питание гражданам Украины, прибывшим на территорию Республики Польша непосредственно с территории Украины в связи с военными действиями, смогут подать заявку на денежное пособие.

Условия предоставления пособия, максимальный размер пособия и условия продления выплаты пособия указаны в постановлении Совета Министров. Форма заявления на получение денежного пособия также указана в постановлении министра внутренних дел и администрации.

Самые важные вопросы и ответы!

Кто имеет право на выплату?

Каждое лицо, ведущее домашнее хозяйство, которое будет обеспечивать жильем и питанием граждан Украины (прибывших на территорию Республики Польша непосредственно с территории Украины в связи с военными действиями), по его заявлению.

Когда не положена выплата?

Денежное пособие не выплачивается, если:

- пособия уже выплачены за указанный период

- получили дополнительное вознаграждение от беженцев, в том числе за аренду

- условия проживания и питания создают опасность для жизни или здоровья человека

- заявление о предоставлении льготы не соответствовало действительности

На какой период?

Льгота предоставляется на период фактического предоставления жилья и питания гражданам Украины, но не более 60 дней. Срок выплаты пособия может быть продлен в особо обоснованных случаях с согласия воеводы.

Вицеруководитель министерства внутренних дел Павел Шефернакер заявил, что правительство приняло решение продлить выплаты ещё на 60 дней. Это связанно с тем, что заявлений было подано в два раза меньше, чем ожидалось.

Кака сумма выплаты?

Размер денежного пособия составляет 40 злотых на человека в день.

Где и как подать заявку?

Заявки на денежное пособие можно будет подать в Краковском центре льгот по адресу ul. Stachowicza 18, а также os. Zgody 2, с понедельника по пятницу в рабочие часы с 7.40 до 15.00.

Также заявку можно подать в электронном виде на портале e-PUAP или отправив почтой на адрес:

Krakowskie Centrum Świadczeń

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

 

новини

більше новин