Краків та ЮНІСЕФ разом опікуються наймолодшими біженцями

fot. Agata Wnuk/LoveKraków.pl

У п’ятницю, 22 квітня 2022 року, Краків отримає майже 80 мільйонів злотих на допомогу наймолодшим біженцям. Ця підтримка можлива завдяки співпраці міста з ЮНІСЕФ. Мер міста Кракова Jacek Majchrowski та заступник регіонального директора ЮНІСЕФ у Центральній Європі та Азії Philippe Cori підписали сьогодні угоду, яка передбачає спільні дії щодо біженців до кінця 2022 року.

Впродовж останніх тижнів відбулися зустрічі представників ЮНІСЕФ з Департаментом освіти, Департаментом соціальної політики і охорони здоров’я та Муніципальним центром соціального забезпечення, на яких обговорювалися конкретні плани допомоги цій групі біженців.

Під час зустрічей було визначено напрямки, що потребують підтримки, це, насамперед, діяльність у сфері освіти, проєкти, пов’язані з поліпшенням здоров’я та психосоціального розвитку дітей і підлітків з України, послуги, пов’язані з комплексною допомогою сім’ї.

– Сьогодні завершилися наші попередні переговори з представниками ЮНІСЕФ. Насамперед, я хотів би подякувати вам за те, що ЮНІСЕФ так швидко відреагував і запропонував конкретну допомогу, сказав президент Jacek Majchrowski під час брифінгу.

– Ми повинні підтримувати дітей, тому що вони – надія на майбутнє, особливо якщо ми хочемо уникнути втрати одного покоління. Ми робимо все, щоб вони посміхалися, адже, якщо діти щасливі, то щасливі й їхні батьки, – сказав у зворушливій промові під час брифінгу після підписання меморандуму директор Philippe Cori.

– Перший транш допомоги у розмірі 50 мільйонів злотих буде надано нам найближчими днями, – додав віце-президент Andrzej Kulig.

Освіта

Департамент освіти Університету Миколи Коперника запропонував проєкти, спрямовані на надання дітям та підліткам додаткової психолого-педагогічної підтримки у восьми самоврядних консультаційних центрах, організацію навчальних курсів для вчителів та полікультурних помічників, які включають курси польської мови, розширення культурної програми дозвілля для дітей та підлітків, або програми додаткових занять для учнів, пов’язаних з історією, культурою та географією Польщі та України. Допомога також охоплюватиме фінансування харчування та шкільного обладнання, зокрема ноутбуками та іншими необхідними дидактичними матеріалами та створенням озеленених відпочинкових зон у краківських школах, які будуть місцями для проведення часу та відпочинку польських та українських учнів. Реалізацію цих проєктів оцінено в 40 мільйонів злотих.

Соціальна політика та охорона здоров'я

Департамент соціальної політики та охорони здоров’я передбачає завдання, які стосуватимуться, зокрема, таких сфер, як: інвалідність, молодь, догляд за дітьми до 3 років, охорона здоров’я та сім’я. Вартість цих заходів оцінюється у понад 23,5 млн. злотих на: створення навчально-реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями, організацію інтеграційних та спортивних заходів, освітні інтеграційні прогулянки Краковом, створення громадського інтеграційного садочка, популяризацію та впровадження профілактичних щеплень серед українських сімей та надання психологічної, психотерапевтичної та психіатричної підтримки сім’ям з України, а також створення Центру сімейних ініціатив, який стане дружнім простором для сімей з дітьми різного віку.

Соціальна допомога

Муніципальний центр соціального забезпечення в Кракові виділить приблизно 15,5 мільйонів злотих на 29-денну підтримку для дітей та підлітків з відпочинком, терапевтичними заходами та навчанням працівників. Крім того, ці кошти забезпечать гаряче харчування дітей у яслах, садочках та школах, підтримку тимчасових вихователів, адаптаційні та культурні заходи для дітей та освітні майстерні. Ці гроші допоможуть створити новий підрозділ, який надаватиме екологічну, мобільну підтримку з допомогою сімейних асистентів.

Зараз у Кракові проживає близько 6 550 дітей з України, які прибули після 24 лютого і відвідують краківські ясла, садочки та школи. У цю кількість не входять діти, які перебувають під опікою своїх сімей та опікунів.

ЮНІСЕФ – це Дитячий фонд ООН, створений Генеральною Асамблеєю ООН у 1946 році для забезпечення харчуванням та медичною допомогою дітей і матерів у країнах, зруйнованих Другою світовою війною. Польський лікар Людвік Райхман, який був першим президентом ЮНІСЕФ у 1946-1950 роках, визнаний засновником ЮНІСЕФ. У 1953 році ЮНІСЕФ став постійною частиною системи ООН. Діяльність ЮНІСЕФ повністю фінансується за рахунок добровільних внесків держав-членів ООН, юридичних та фізичних осіб.

ЮНІСЕФ у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та іншими партнерами надає допомогу в ключових послугах захисту дітей, соціального забезпечення та соціальних послуг. Під час гуманітарної кризи ЮНІСЕФ зосереджується на захисті дітей під час їхнього переміщення, возз’єднанні дітей, розлучених зі своїми сім’ями, запобіганні та протидії насильству, а також захисту дітей від сексуального насильства та насильства загалом.

У зв’язку з бойовими діями в Україні 17 березня 2022 року уряд підписав угоду з ЮНІСЕФ, яка гарантує допомогу в різних видах діяльності, зокрема у відкритті центрів допомоги, надання фінансової підтримки польським національним та місцевим органам влади з метою забезпечення достатньої кількості соціальних працівників та інших осіб, які займаються захистом дітей; створення дружнього до дітей простору з доступом до освітніх заходів, охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Краков и ЮНИСЕФ вместе помогают самым младшим беженцам

В пятницу, 22 апреля 2022 года, Краков получит почти 80 миллионов злотых в помощь самым младшим беженцам. Эта поддержка возможна благодаря сотрудничеству города с ЮНИСЕФ. Мэр города Кракова Jacek Majchrowski и заместитель регионального директора ЮНИСЕФ в Центральной Европе и Азии Philippe Cori подписали сегодня соглашение, предусматривающее совместные действия в отношении беженцев до конца 2022 года.

В последние недели состоялись встречи представителей ЮНИСЕФ с Департаментом образования, Департаментом социальной политики и здравоохранения и Муниципальным центром социального обеспечения, на которых обсуждались конкретные планы помощи этой группе беженцев.

Во время встреч были определены направления, требующие поддержки, это, прежде всего, деятельность в сфере образования, проекты, связанные с улучшением здоровья и психосоциального развития детей и подростков из Украины, услуги, связанные с комплексной помощью семьи.

– Сегодня завершились наши предварительные переговоры с представителями ЮНИСЕФ. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за то, что ЮНИСЕФ так быстро отреагировал и предложил конкретную помощь, сказал президент Jacek Majchrowski на брифинге.

– Мы должны поддерживать детей, потому что они – надежда на будущее, особенно если мы хотим избежать потери одного поколения. Мы делаем все, чтобы они улыбались, ведь если дети счастливы, то счастливы и их родители, – сказал в трогательной речи во время брифинга после подписания меморандума директор Philippe Cori.

– Первый транш помощи в размере 50 миллионов злотых будет предоставлен нам в ближайшие дни, – добавил вице-президент Andrzej Kulig.

Образование

Департамент образования Университета Николая Коперника предложил проекты, направленные на предоставление детям и подросткам дополнительной психолого-педагогической поддержки в восьми самоуправляющихся консультационных центрах, организацию учебных курсов для учителей и поликультурных помощников, включающих курсы польского языка, расширение культурной программы досуга, программы дополнительных занятий для учащихся, связанных с историей, культурой и географией Польши и Украины. Помощь также будет охватывать финансирование питания и школьного оборудования, в частности, ноутбуками и другими необходимыми дидактическими материалами и созданием озелененных зон отдыха в краковских школах, которые будут местами для проведения времени и отдыха польских и украинских учеников. Реализация этих проектов оценена в 40 миллионов злотых.

Социальная политика и здравоохранение

Департамент социальной политики и здравоохранения предусматривает задачи, которые будут касаться, в частности, таких сфер, как: инвалидность, молодежь, уход за детьми до 3 лет, здравоохранение и семья. Стоимость этих мероприятий оценивается более чем в 23,5 млн. злотых на: создание учебно-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, организацию интеграционных и спортивных мероприятий, образовательные интеграционные прогулки по Кракову, создание общественного интеграционного садика, популяризацию и внедрение профилактических прививок среди украинских семей и предоставление психологической, психотерапевтической и психиатрической поддержки семьям из Украины, а также создание Центра семейных инициатив, который станет дружественным пространством для семей с детьми всех возрастов.

Социальная помощь

Муниципальный центр социального обеспечения в Кракове выделит примерно 15,5 миллиона злотых на 29-дневную поддержку для детей и подростков с отдыхом, терапевтическими мероприятиями и обучением работников. Кроме того, эти средства обеспечат горячее питание детей в яслях, садах и школах, поддержку временных воспитателей, адаптационные и культурные мероприятия для детей и образовательные мастерские. Эти деньги помогут создать новое подразделение, которое будет оказывать экологическую, мобильную поддержку с помощью семейных ассистентов.

Сейчас в Кракове проживает около 6550 детей из Украины, которые прибыли после 24 февраля и посещают краковские ясли, садики и школы. В это количество не входят дети, которые находятся под опекой своих семей и опекунов.

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН, созданный Генеральной Ассамблеей ООН в 1946 году для обеспечения питанием и медицинской помощью детей и матерей в странах, разрушенных Второй мировой войной. Польский врач Людвик Райхман, являвшийся первым президентом ЮНИСЕФ в 1946-1950 годах, признан основателем ЮНИСЕФ. В 1953 году ЮНИСЕФ стал неизменной частью системы ООН. Деятельность ЮНИСЕФ полностью финансируется за счет добровольных взносов государств-членов ООН, юридических и физических лиц.

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и другими партнерами оказывает помощь в ключевых услугах по защите детей, социального обеспечения и социальных услуг. Во время гуманитарного кризиса ЮНИСЕФ сосредотачивается на защите детей во время их перемещения, воссоединении детей, разлученных со своими семьями, предотвращении и противодействии насилию, а также защиты детей от сексуального насилия и насилия в целом.

В связи с боевыми действиями в Украине 17 марта 2022 правительство подписало соглашение с ЮНИСЕФ, которое гарантирует помощь в различных видах деятельности, в частности в открытии центров помощи, предоставления финансовой поддержки польским национальным и местным органам власти с целью обеспечения достаточного количества социальных работников и других лиц, занимающихся защитой детей; создание дружественного к детям пространства с доступом к образовательным мероприятиям, охране психического здоровья и психосоциальной поддержки.

 

 

 

новини

більше новин