Понад 3 500 дітей з України зараховано до краківських садочків і шкіл

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Війна в Україні розпочалася понад три тижні тому. Відтоді до краківських садочків да шкіл прийнято понад 3500 дітей та молоді. Це кількість, яка відповідає кількості учнів, що сукупно відвідують сім шкіл (якщо припустити, що в одній школі навчається в середньому півтисячі дітей). Краків та його мешканці вживають додаткових заходів, щоб допомогти українським учням вдало розпочати навчання.
|Русскоязычную версию статьи смотрите внизу (под текстом на украинском языке)|

Більшість учнів – у початкових школах Кракова

У нинішніх реаліях необхідно побудувати кілька шкіл у Кракові, щоб дати можливість навчатися понад 3000 учнів. Очікувати на вливання інвестицій за такий короткий термін марно. Тому зарахування учнів уможливилось, зокрема, завдяки збільшенню кількості класів і відділень, а також створенню аудиторій у приміщеннях, які раніше не виконували такої ролі.

За останні двадцять днів до краківських початкових шкіл зареєстрована найбільша кількість біженців з України – їх понад 2500 (зокрема 2401 дитина зарахована до шкіл міста Кракова). Однак у багатьох навчальних закладах ще є вільні місця. Але зважайте, що вони не обов’язково є в школі, найближчій до вашого місця проживання.

До ліцеїв, технікумів і професійних училищ зараховано 207 учнів (171 у муніципальних школах). Директори спілкуються один з одним, коли хочуть зарахувати учня до певної середньої школи. Завдяки цьому, дитина має шанс потрапити у клас із профілем, який найбільше відповідає її здібностям та уподобанням.

Наразі у садочках зареєстровано 729 дітей (з них 472 дитини в муніципальних закладах). Зараз багато наймолодших діток перебувають у своїх рідних, проте дошкільний заклад стане в нагоді, коли більшість українських мам будуть готові до роботи.

Як записати дитину в садочок чи школу?

Щоб записати дитину в садок чи школу, батькам треба звернутися до найближчого дошкільного чи навчального закладу. Там їм повідомлять, чи можна записати дитину до них, чи таке місце є в іншому місці поблизу. Під час бесіди з батьками директор школи перевіряє освітній рівень дитини та визначає, чи потребує вона психолого-педагогічної підтримки.

Громадянам України, які не мають при собі свідоцтва чи інших шкільних документів, хвилюватися не варто. Все, що вам потрібно, це співбесіда з директором про те, який клас відвідувала дитина і які освітні потреби вона має, щоб належним чином інтегрувати її до польської освітньої системи. Додаткову інформацію для батьків можна знайти в польській та українській версіях tutaj.

Підготовчі відділення на часі

З перших днів війни директори краківських шкіл організовують підготовчі відділення для дітей та підлітків, які не знають польської мови взагалі або знають її на рівні, недостатньому для отримання знань зі шкільної програми. Навчання триває до кінця навчального року і дозволяє вивчити польську мову, щоб потім продовжити навчання з польськомовними однолітками.

Директори шкіл, які хочуть створити такі відділи, переймають досвід своїх колег. Від початку навчального року таких відділень у Кракові вже шість. Після 24 лютого керівники 37 краківських підрозділів виявили бажання створити ще певну кількість відділень. Вже подано заявки на створення 62 філій цього типу у 35 школах, як початкових, так і середніх.

Постійно оновлювану карту підготовчих відділень можна знайти тут w tym miejscu.

Мультикультурні асистенти допомагають учням

У багатьох школах учнів підтримують вчителі, які володіють українською чи російською мовами. Загалом у муніципальних школах працює майже 140 педагогів. Вони можуть розраховувати на підтримку мультикультурних асистентів, які працюють у понад 35 школах Кракова. Робота буде також в інших відділеннях. Наразі Департамент освіти Університету Миколи Коперника схвалив працевлаштування ще 74 асистентів. Також заяви українських вчителів, які хочуть працювати в школах, зокрема помічниками вчителів, – розсилаються зацікавленим директорам шкіл.

-----------------------------------

Более 3 500 детей из Украины причислены в краковские садики и школы

Война в Украине началась более трех недель назад. С тех пор в краковские сады и школы принято более 3500 детей и молодежи. Это количество, которое соответствует количеству учащихся, совокупно посещающих семь школ (если предположить, что в одной школе учится в среднем полтысячи детей). Краков и его жители принимают дополнительные меры, чтобы помочь украинским ученикам удачно начать обучение.

Большинство учеников – в начальных школах Кракова

В нынешних реалиях необходимо построить несколько школ в Кракове, чтобы дать возможность обучаться более чем 3000 учеников. Ожидать вливания инвестиций за такой короткий срок бесполезно. Поэтому зачисление учащихся возможно, в частности, благодаря увеличению количества классов и отделений, а также созданию аудиторий в помещениях, ранее не выполнявших такой роли.

За последние двадцать дней в краковские начальные школы зарегистрировано наибольшее количество беженцев из Украины – их более 2500 (в том числе 2401 ребенок зачислен в школы города Кракова). Однако во многих учебных заведениях еще есть свободные места. Но обращайте внимание, что они не обязательно есть в школе, ближайшей к вашему месту жительства.

В лицеи, техникумы и профессиональные училища оформлено 207 учеников (171 в муниципальных школах). Директора общаются друг с другом, когда хотят определить ученика в конкретную среднюю школу. Благодаря этому, у ребенка есть шанс попасть в класс с профилем, который наиболее соответствует его способностям и предпочтениям.

В настоящее время в садиках зарегистрировано 729 детей (из них 472 ребенка в муниципальных учреждениях). Сейчас многие самые младшие дети находятся у своих родственников, однако дошкольное учреждение пригодится, когда большинство украинских мам будут готовы к работе.

Как записать ребенка в садик или школу?

Чтобы записать ребенка в садик или школу, родителям нужно обратиться в ближайшее дошкольное или учебное заведение. Там им сообщат, можно ли записать ребенка к ним или такое место есть в другом месте поблизости. Во время беседы с родителями директор школы проверяет образовательный уровень ребенка и определяет, нуждается ли он в психолого-педагогической поддержке.

Гражданам Украины, не имеющим при себе свидетельств или других школьных документов, волноваться не стоит. Все, что вам нужно, это собеседование с директором о том, какой класс посещал ребенок и какие образовательные потребности он имеет, чтобы должным образом интегрировать его в польскую образовательную систему. Дополнительную информацию для родителей можно найти в польской и украинской версиях tutaj.

Подготовительные отделения актуальны

С первых дней войны директора краковских школ организуют подготовительные отделения для детей и подростков, которые не знают польского языка вообще или знают его на уровне, недостаточном для получения знаний из школьной программы. Учеба длится до конца учебного года и позволяет выучить польский язык, чтобы затем продолжить обучение с польскоязычными сверстниками.

Директора школ, желающие создать такие отделы, перенимают опыт своих коллег. С начала учебного года таких отделений в Кракове уже шесть. После 24 февраля руководители 37 краковских подразделений изъявили желание создать еще определенное колличество отделений. Уже поданы заявки на создание 62 филиалов этого типа в 35 школах, как начальных, так и средних.

Постоянно обновляемую карту подготовительных отделений можно найти здесь w tym miejscu.

 

Мультикультурные ассистенты помогают учащимся

Во многих школах учеников поддерживают учителя, владеющие украинским или русским языками. Всего в муниципальных школах работает около 140 педагогов. Они могут рассчитывать на поддержку мультикультурных ассистентов, работающих более чем в 35 школах Кракова. Работа будет в других отделениях. Департамент образования Университета Николая Коперника одобрил трудоустройство еще 74 ассистентов. Также заявления украинских учителей, которые хотят работать в школах, в частности помощниками учителей, – рассылаются заинтересованным директорам школ.

новини

більше новин